Filters: 

VÒI XỊT VỆ SINH VX101

300,000 

VÒI XỊT VỆ SINH VX101Đ

350,000 

VÒI XỊT VỆ SINH VX102

450,000 

VÒI XỊT VỆ SINH VX103V

850,000 

VÒI XỊT VỆ SINH VX104

180,000 

VÒI XỊT VỆ SINH VX105

170,000 

VÒI XỊT VỆ SINH VX106

200,000 

VÒI XỊT VỆ SINH VX107

220,000 

VÒI XỊT VỆ SINH VX109

150,000 

VÒI XỊT VỆ SINH VX110

170,000 

VÒI XỊT VỆ SINH VX112

170,000