Filters: 

Co 90 PPR

5,300 107,600 

Ống nước lạnh PPR

21,300 154,100